Eesmärgid

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED

 Vastseliina Lasteaed on koolieelne lasteasutus, mis loob 1,5-7aastastele lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks. 

Lasteaed toetab lapsevanemate tegevust lapsele alushariduse omandamise võimaldamisel. 

Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades: 

  • luua võimalused ja tingimused selleks, et lapsest kujuneks kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav isiksus; 
  • hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID

Õppe- ja kasvatusprotsessi üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. 

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ning emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused. 

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid on, et: 

  • lapsed on aktiivsed õppijad ja tahavad saada uusi teadmisi; 
  • lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel ning teostamisel; 
  • lapsed hoolivad kaaslastest, paikkonna kultuurist ja omapärasest loodusest; 
  • laste arengut toetab lasteaia personal koostöös lastevanematega.